เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก :
ถวายพระพรออนไลน์
บุคลากรของกองแผนงานอาชญากรรม
 ฝ่ายอำนวยการ
 กลุ่มงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
 กลุ่มงานป้องกันอาชญากรรมพิเศษ
 กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
 กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล
 กองแผนงานอาชญากรรม
 
กองแผนงานอาชญากรรม

ศูนย์รวมดาวน์โหลดของแต่ละกลุ่มงาน
เรื่องราวที่น่าสนใจ
จำนวนผู้เข้ามาในเว็บไซต์
กองแผนงานอาชญากรรม ศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ภารกิจ

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒กำหนดให้

กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (ผอ.สยศ.ตร.) มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของชาติ

๒) ดำเนินการวิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรม และประเมินแนวโน้มสถานการณ์อาชญากรรมแต่ละประเภทในภาพรวม และจำแนกตามพื้นที่ตามวงรอบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด และเสนอแนวทาง แผน แผนงาน โครงการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์การป้องกันอาชญากรรม การพัฒนาระบบและมาตรฐานด้านการป้องกันอาชญากรรม การให้การรับรองมาตรฐานด้านการป้องกันอาชญากรรมด้านการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการพัฒนาระบบงานตำรวจชุมชนและการจัดระเบียบสังคมเพื่อป้องกันและควบคุมปัญหาอาชญากรรม

๔) ส่งเสริมให้มีการจัดระบบงานด้านการป้องกันอาชญากรรมในระดับชุมชนท้องถิ่น และสถานประกอบการ รวมทั้งการจัดระบบการปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานรักษาความปลอดภัย

๕) จัดให้มีระบบการตรวจสอบมาตรฐานพนักงานรักษาความปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในวิชาชีพการป้องกันอาชญากรรม และการรักษาความปลอดภัย

๖) ให้คำปรึกษา แนะนำแก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับระบบและมาตรฐานการจัดการด้านการป้องกันอาชญากรรม การพัฒนาระบบงานตำรวจชุมชนและการป้องกันอาชญากรรมระดับชุมชน

๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กองแผนงานอาชญากรรม (ผอ.) ประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัด ๕ หน่วยงาน ดังนี้

๑) ฝ่ายอำนวยการ

มีหน้าที่ด้านงานธุรการและสารบรรณ ,งานบริหารงานบุคคล ,งานคดีและวินัย ,งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์ ,งานการเงินและบัญชี, งานงบประมาณ ,งานส่งกำลังบำรุง ,งานสวัสดิการ ,งานศึกษาอบรม เพื่อให้การทำงานของหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒) กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม (ปป.ผอ.)

มีหน้าที่

- กำหนดแผนงาน โครงการหรือมาตรการป้องกันอาชญากรรมให้กับหน่วยงานต่างๆ

- ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานตามนโยบาย มาตรการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

- พัฒนาและส่งเสริมให้มีการจัดระบบที่เป็นมาตรฐานในการป้องกันอาชญากรรมในระดับชุมชน สถานประกอบการ การจัดระเบียบสังคมเพื่อป้องกันและควบคุมอาชญากรรม

๓) กลุ่มงานป้องกันอาชญากรรมพิเศษ (ปพ.ผอ.)

มีหน้าที่

- งานปราบปรามการลักลอบตัดไม้ ทำลายป่า และทรัพยากรธรรมชาติ (ปทส.)

- งานปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ (ปจร.)

- งานปราบปรามผู้มีอิทธิพล และมือปืนรับจ้าง (ปอร.)

- งานปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง (ปนม.)

- งานปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ปลป.)

- งานป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) (งานพิทักษ์เด็ก เยาวชน และสตรี (พดส.))

- งานปราบปรามการโจรกรรมสินค้าทางน้ำ (ปสน.)

- รวบรวม ศึกษา และประมวลข้อมูล เพื่อเป็นองค์ความรู้และนำไปสู่การกำหนดแผน โครงการและ/หรือแนวทางการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษให้กับหน่วยงานต่างๆ

- ประมวลนโยบาย คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และรายงานข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ

- ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการวางแผนงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ

- ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการตามนโยบาย แผนงาน มาตรการแนวทาง หรือข้อสั่งการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ

- พัฒนาและส่งเสริมให้มีการจัดระบบที่เป็นมาตรฐานในการป้องกันและควบคุมอาชญากรรมพิเศษ

- พิจารณา ให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งสนับสนุนให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับระบบและมาตรฐานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ

- ประสานการปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๔) กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน (สร.ผอ.)

มีหน้าที่

- ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยปฏิบัติในการแสวงหาความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนในกิจกรรมตำรวจ เฉพาะงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์ ตำรวจชุมชน และอาสาสมัครต่างๆ เพื่อส่งเสริมงานป้องกันและควบคุมอาชญากรรม

- ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานตามนโยบาย มาตรการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน

- พัฒนา ส่งเสริม หรือกำหนดมาตรการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน องค์กร ในรูปแบบอาสาสมัครต่าง เครือข่ายชุมชน การมีส่วนร่วมขององค์กร และพนักงานรักษาความปลอดภัยเอกชนบุคลากร

๕) กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล (วป.ผอ.)

มีหน้าที่

- รวบรวมข้อมูลส่งเสริม สนับสนุนหน่วยปฏิบัติในการแสวงหาความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนในกิจกรรมตำรวจ เฉพาะงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์ ตำรวจชุมชน และอาสาสมัครต่างๆ เพื่อส่งเสริมงานป้องกันและควบคุมอาชญากรรม

- ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานตามนโยบาย มาตรการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน

- พัฒนา ส่งเสริม หรือกำหนดมาตรการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน องค์กร ในรูปแบบอาสาสมัครต่าง เครือข่ายชุมชน การมีส่วนร่วมขององค์กร และพนักงานรักษาความปลอดภัยเอกชนบุคลากร

สงวนลิขสิทธิ์โดย © กองแผนงานอาชญากรรม All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-11-22 (2208 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]

กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ( ผอ.สยศ.ตร. ) 492 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (อาคาร 1 ชั้น 11 สตช.)

โทร. 0-205-3166    โทรสาร 0-2255-4650    E-mail: ccpd@royalthaipolice.go.ththemes by websurin